ارتوپدی فنی زیر مجموعه ای از رشته های وابسته به پزشکی است که هدف آن، تولید ارتز و پروتز و آموزش بیمار برای استفاده از آنها است.
پروتزها اندام های مصنوعی هستند که برای بیمار، ساخته شده و به جای اندام طبیعی ازدست رفته کار گذاشته می شوند. مثلا پروتزها برای فردی که به علت ضربات وارده به اندام یا سوختگی یا سرمازدگی یا حوادث دیگر دچار آسیب های شدید شده یا نوزادی که در بدو تولد فاقد قسمتی از اندام بوده و یا یک اندام غیر کارا و بدشکل داشته باشد که به تشخیص پزشک مجبور به قطع قسمتی از آن عضو و جایگزینی آن با یک قسمت مصنوعی شود کاربرد دارند.

حیطه فعالیت پروتزیست ها عبارت است از:
– اندام فوقانی ( بازو، آرنج، ساعد، مچ، دست)
– اندام تحتانی بالای زانو
– اندام تحتانی پایین زانو
– زیبایی

ارتزها یا بریس ها وسایلی هستند که در کنار اندام، قرار گرفته و حرکات آنها را در جهاتی خاص، محدود کرده یا کنترل می کند. مثلا ارتزها در مواردی مانند آسیب بعد از تصادفات، بعد از اعمال جراحی، در برخی از مشکلات مادرزادی، در بسیاری از بیماری های مربوط به سیستم عصبی و محیطی مورد استفاده قرار می گیرند.

حیطه فعالیت ها ارتزیست ها بر اساس نواحی بدن شامل:
– ارتز کرانیال (جمجمه)
– ارتز ستون فقرات
– ارتز اندام فوقانی ( مناسب برای بازو، آرنج، ساعد، مچ، دست)
– ارتز اندام تحتانی ( مناسب برای ران، زانو، ساق پا، مچ پا)
– کفش و کفی طبی
– ارتز کودکان می باشد.